Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin sprzedaży internetowej

§ 1 – Definicje i określenia

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży internetowej;

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość (np. umowy zawierane przez telefon, zakupy on-line)

Operator zwany również Sprzedawcą – Operator sklepu internetowego https://skrzynka.eu

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://skrzynka.eu

Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, jest ona podstawą prawną dochodzenia swoich praw sprzedawcy w związku z wadami towaru.

Sprzedaż konsumencka – sprzedaż dokonana osobie fizycznej (konsumentowi dokonującemu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową i/lub gospodarczą) przez przedsiębiorcę (sprzedawcę).

Wada istotna – jeśli wystąpi – konsument może żądać odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi; jej oceny dokonuje się ze względu na cel i przeznaczenie towaru.

Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o ochronie danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

Ustawa o prawie autorskim –ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Oferta – Sprzedaż wyrobów z drewna

Polityka Prywatności –dokument pod nazwą „Polityka ochrony prywatności”, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu;

PayPal – spółka zabezpieczająca płatność przez Internet (płatność kartą),

§ 2 – Dane dotyczące Sprzedawcy

Siedziba Sprzedawcy: „Daniel Rudnik webdesign & e-commerce studio” ul. Karola Kurpińskiego 18, 22-100 Chełm

Numer NIP Operatora to: 5631814401

Kontakt ze sprzedawcą: e-mail: sklep@skrzynka.eu lub tel: (+48) 607329393

a) w sprawach reklamacji – pisemnie na adres mailowy : sklep@skrzynka.eu , telefonicznie na numer: (+48) 607329393 , listownie na adres: „Daniel Rudnik webdesign & e-commerce studio” ul. Karola Kurpińskiego 18, Chełm 22-100

b) w celu uzyskania bieżącej pomocy w korzystaniu z aplikacji, telefonicznie pod numerem: (+48) 607329393

c) w innych sprawach – wysyłając korespondencję na: sklep@skrzynka.eu

§ 3. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://skrzynka.eu

3.3. Umowę sprzedaży produktów na odległość zawiera się składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.4. Szczegółowy spis Produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.

3.5. Informacje o Produktach wraz z podanymi ich cenami jednostkowymi, prezentowane na Stronie Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Wskazane wyżej informacje o Produktach na Stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.6. Umowę sprzedaży Produktów na odległość można zawrzeć ze Sprzedającym składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.7. Warunkiem złożenia Zamówienia poprzez Stronę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3.8. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Jednocześnie powinien on zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.

3.9. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 4. Wymagania techniczne

4.1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

4.2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 5. Oferta, ceny i oferty promocyjne

5.1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 6. Składanie zamówień
6.1 Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
6.2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

a) poprzez dodawanie produktów do koszyka i przejściu przez wysyłkę do płatności na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

c) drogą telefoniczną na numer telefonu sklepu (+48) 511-219-755

6.3. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

6.4. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Kupuję i płacę”.

6.5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

– łączna cena brutto,

– sposób i termin zapłaty,

– sposób i termin realizacji zamówienia,

– prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu,

– informacja konsumencka.

6.6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

6.7. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

6.8. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

6.9. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Moje konto i historia zamówień”.

6.10. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski oraz wybranych krajów świata (patrz zakładka dostawa).

6.11. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 7. Numer konta i sposoby płatności.

7.1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia

b) za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:

c) kartą płatniczą używając do tego elektronicznych płatności systemu PayPal.com

– przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

7.2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 8. Termin płatności

8.1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

8.2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8.3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

8.4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

8.5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 9. Realizacja zamówienia

9. 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane jak najszybciej. Jednakże w związku z tym, iż sprzedawane przez nas skrzynki drewniane są wykonywane ręcznie na indywidualne zamówienia a zamawiane ilości są duże to realizacja zamówienia może potrwać nawet do 30 dni, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

9. 3. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w 100 % w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem. W takim przypadku należy dokonać przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.

9. 4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni.

9.4. Zamówienia powyżej 7 szt. skrzynek wykonywane są na indywidualne zamówienie, co wyklucza możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz zwrotu.

9.5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

9.6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

9.7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 10. Korekta zamówienia

10.1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.

10.2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@skrzynka.eu lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. (+48) 607329393 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

11. Sposób i koszty dostawy Towaru

§ 11.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy – bezpłatnie,

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS – koszt: przelew na konto 25 zł, przesyłka pobraniowa 35 zł. W przypadku wybrania przesyłki pobraniowej należy dokonać przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.

11.2 Koszt wysyłki powyżej 7 szt. po indywidualnej wycenie.

11.3. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

11.4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 12. Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

12.1 Odpowiedzialność za wady rzeczy

12.1.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

12.1.2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

12.1.3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

12.1.4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 2 § 2 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

12.1.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

12.1.6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

12.1.7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację na adres email sklep@skrzynka.eu

12.1.8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się jako Załącznik w zakładce Reklamacje.

12.1.9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 607329393 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

12.2 Odstąpienie od umowy konsumenta

12.2.1. W związku z tym że zamówienia powyżej 7 szt. skrzynek wykonywane są na indywidualne zamówienie, wyklucza to możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz zwrotu.

§ 13. Postanowienia wspólne

13.1. Ochrona danych osobowych

13.1.1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

13.1.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

13.1.3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­-promocyjnych.

13.1.4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

13.1.5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

13.1.6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

13.1.7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 14 Prawa autorskie i pokrewne

14.1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

14.2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

14.3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

14.4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 15. Polityka cookies

15.1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

15.2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

15.3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

– informacje na temat sesji,

– ostatnio oglądane produkty,

15.4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 16 Wyłączenie odpowiedzialności

16.1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

16.2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

§ 17 Postanowienia końcowe

17.1 Postanowienia ogólne

17.1.1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

17.1.2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

17.1.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

17.2 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

17.2.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

17.2.2. Sklep https://skrzynka.eu zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego bez podania przyczyny, wprowadzenia nowych produktów do swojej oferty jak i przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
17.2.3 Oświadczam że, projekt, opis aukcji oraz zdjęcia w niej wykorzystane są całkowicie mojego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170
17.2.4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
Sklep https://skrzynka.eu/ gwarantuje najwyższą formę bezpieczeństwa dla klientów sklepu. Wszelkie dane przesyłane podczas składania zamówienia, wysyłania zapytań, informacji poprzez formularz kontaktowy objęte są szyfrem SSL (certyfikat SSL). Również forma dokonywania opłat objęta jest szyfrowaniem SSL. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

 

0